The Treasury of Lives

པད་གླིང་རྒྱལ་སྲས་སམ་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་ཨོ་རྒྱན་འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་ནི་སྒང་སྟེང་སྐུ་གོང་མའི་སྐུ་ཚ་དང་། པད་གླིང་གསུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་སློབ་མ་ཡིན། ཁོང་གིས་འབྲུག་ཐིམ་ཕུར་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་གསར་དུ་བཞེངས།


Ariana Maki is Associate Director of the Tibet Center and Bhutan Initiative at the University of Virginia and holds a Ph.D. in Art History with a specialization in Himalayan Art. http://virginia.academia.edu/ArianaMaki

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Sgang steng sprul sku. 2008. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon. Thimphu: KMT Press.

Ariana Maki
August 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།