The Treasury of Lives

ཨོ་རྒྱན་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ནི་སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་གདན་ས་སྒང་སྟེང་དགོན་པ་ལན་གཉིས་ཙམ་ཉམས་གསོ་མཛད། དེ་བཞིན་རི་ཁྲོད་བཞི་གསར་དུ་བཏབ། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་པད་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཞེས་ཀྱང་འབོད།


Ariana Maki is Associate Director of the Tibet Center and Bhutan Initiative at the University of Virginia and holds a Ph.D. in Art History with a specialization in Himalayan Art. http://virginia.academia.edu/ArianaMaki

Published August 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Sgang steng sprul sku. 2008. Sgang steng gsang sngags chos gling dgon pa’i bla bgyud rim byon. Thimphu: KMT Press.

Ariana Maki
August 2011

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།