The Treasury of Lives

Published June 2021

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Jackson, David. 2003. A Saint in Seattle: The Life of the Tibetan Mystic Dezhung Rinpoche. Boston: Wisdom.

Dezhung Rinpoche (Kun dga' bstan pa'i nyi ma). 2005. Sgrub brtson rnal 'byor gyi dbang phyug kun dga' nyi ma'i rnam thar. In Gsung 'bum / kun dga' bstan pa'i nyi ma, pp. 403-420. Dharamsala: Library of Tibetan Works & Archives. TBRC W00EGS1017070.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།