The Treasury of Lives

ཉེ་གནས་རིན་ཆེན་གྲགས་ནི་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་རིན་ཆེན་དཔལ་གྱི་བུ་སློབ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གསུང་རྩོམ་གཅིག་ལས་ད་སྐབས་མི་གནས་པར་བཤད་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་ཁོང་ལ་མགུར་ཞིག་གསུངས་པའང་མཐོང་རྒྱུ་འདུག


Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published June 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2004. Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In 'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 341-342. TBRC W27020.

'Jig rten mgon po. 2001. Nye gnas rin chen grags gdung sbyang dus gsungs pa'i mgur rten phyags steng kha ma. In Gsung 'bum/'jig rten mgon po, vol. 5, pp. 307-309. Delhi: Drikung Kagyu Ratna Shri Sungrab Nyamso Khang. TBRC W23743.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།