The Treasury of Lives

ངག་དབང་ནམ་མཁའ་བཟང་པོ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ང་ལྔ་པ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་༡༧༤༦ ལོར་ཁྲི་ལ་བཞུགས། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཕོ་ལ་ནས་སྐུ་འདས་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཁོང་གི་སྲས་ཞིག་གིས་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་མཛད་དགོས་ཞུས་པར་མ་གསན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༧༥༠ ལོར་ཁྲི་པའི་གོ་གནས་ནས་ཕབ། དེ་སྔ་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དང་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་ནས་དེར་མཁན་པོ་མཛད། དེ་ནས་ཤར་རྩེ་ཆོས་རྗེའི་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་རིམ་གྱིས་དགའ་ལྡན་གྱི་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་རིམ་བྱོན་ལ་ཡོངས་གྲགས་ཟམ་ཚ་གསེར་ཁྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཞུ་བ་ཡིན།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published January 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 95-97.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs.Lhasa: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 327-338.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1513-1514.

Grags pa mkhas grub.1810?.Khri thog lnga bcu nga lnga pa khri chen nam mkha' bzang po’i rnam thar in Dga' ldan khri rabs rnam thar,pp. 149-174 (TBRC digital page number); pp. ta 1-13b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994.Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02.Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 71.

Skal bzang thogs med. 2005.Rje 'jam mgon rgyal ba gnyis pa'i lung rtogs kyi bstan pa rin po che'i srog shing dam pa dga' ldan khri thog nga lnga pa khri chen nam mkha' dpal bzang po'i 'khrungs rabs rim byon gyi rnam thar nyung ngur bkod pa rnyog ma bgrung bar byed pa'i snying nor. Lhasa: Mi rigs dpe skrun khang, pp. 165-182.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།