The Treasury of Lives

ལོ་རས་པ་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གཏོགས་པའི་འབྲུག་པ་སྨད་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་ཡིན། ཁོང་གི་དུས་རབས་ནང་བྱོན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་གྲགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་བསྔགས་ཤིང་། ཕྱི་ནང་གི་འགལ་རྐྱེན་ངལ་བ་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་དབེན་པ་ཁོ་ན་བསྟེན་པས་མིག་དཔེར་འོས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱས། ཁོང་གིས་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཐར་པ་གླིང་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ།


Dan Martin is a scholar based in Israel. He received his Ph.D. from Indiana University in 1991.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Miller, W. Blythe. 2006. “'Brug pa'i lo rgyus zur tsam: An Analysis of a Thirteenth Century Tibetan Buddhist Lineage History.” Tibet Journal, vol. 31, no. 3, pp. 17-42.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 672-6.

Rgod tshang ras pa. 1993. Chos rje lo ras pa'i rnam thar. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

Tshe dbang rgyal. 1994. Lho rong chos 'byung. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, pp. 665-90.

Nalanda Translation Committee. 1997. “The Yogin Lorepa's Retreat at Lake Namtso.” In Religions of Tibet in Practice, Donald Lopez, ed. Princeton: Princeton University Press, pp. 200-211.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།