The Treasury of Lives

ངག་དབང་བློ་གྲོས་གྲགས་པ་ནི་ཨ་མདོ་ཛམ་ཐང་གཙང་བ་ དགོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོ ན་ཞིག་ཡིན། ཡོངས་གྲགས་མཚན་མ་ཏི་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ནང་གི་ཇོ ་ནང་པའི་མཁས་པ་དང་རྩོམ་པ་པོ་གྲ གས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཁོ ང་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོགརྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་སོགས་བོད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཁག་གཅིག་གི ་སྐུ་སྐྱེར་ངོས་འཛིན་བྱས།    


Michael Sheehy is Research Assistant Professor in Tibetan and Buddhist studies, Director of Scholarship at the Contemplative Sciences Center, and affiliated faculty with the Tibet Center at the University of Virginia.   

Published December 2009

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Mkhan po Kun dga' shes rab gsal byed. N.d. Mkhan po ngag dbang blo gros grags pa'i rnam thar bsdus pa. Unpublished manuscript, collected by Jonang Foundation.

Btsan lha Ngag dbang tshul khrims. 1992. “Rtsom pa po'i lo rgyus ngo sprod,” In Ngag dbang blo gros grags pa. Jo nang chos 'byung zla ba'i sgron me, 1-3. Qinghai: khrung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།