The Treasury of Lives

Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

'Jam mgon a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams. 2000. Dpal dus kyi 'khor lo'i zab pa dang rgya che ba'i dam pa'i chos byung ba'i tshul legs par bshad pa ngo mtshar dad pa'i shing rta. In The Collected Works of A-mes-zhabs Ngag dbang kun dga' bsod nams, vol. 19: 1-532. Kathmandu: Sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang.

Khetsun Sangpo. 1973. Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, vol. 3, p. 781. TBRC W1KG10294.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།