The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas. 1982.Mdo smad chos ‘byung. Lanzhou: kan sua’u mi rigs dpe skrun khang, p. 393.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003.Sde khri rin po che blo bzang don grub sku phreng rim byon. InChos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, pp. 1-22. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang.

Cha ris skal bzang thogs med kyis brtsams. 1995.Chos sde chen po shis tshang dgon gsar gyi gdan rabs dkar chag. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 10.

Dbal mang 02 dkon mchog rgyal mtshan. 1987.Bla brang bkra shis 'khyil gyi gdan rabs lha’i rnga chen. Lanzhou: kan sua’u mi rigs dpe skrun khang, pp.309-346.

Dkon mchog bstan pa'i sgron me.2000.Blo bzang don grub pa'i zhal snga nas kyi rnam par thar pa gsang chen chos kyi bsngags pa'i rol mo. Inthe Collected works of dkon mchog bstan pa'i sgron me,vol. 4, pp. 733-766. Lhasa: Zhol par khang gsar pa.

Nietupski, Paul. 2011.Labrang Monastery: A Tibetan Buddhist Community on the Inner Asian Borderlands, 1709-1958. Plymouth: Lexington Books, pp. 121-123.

Srid gros kan lho bod rigs rang skyong khul bsang chu rdzong u yon lhan khang rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i yig rigs u yon lhan khang. 1999.Bla brang dgon pa'i lo rgyus mdor bsdus, p.69.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།