The Treasury of Lives

Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published December 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Sde khri rin po che blo bzang don grub sku phreng rim byon. In Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, pp. 1-21. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, p. 19. TBRC 28810.

Cha ris skal bzang thogs med. 1995. Chos sde chen po shis tshang dgon gsar gyi gdan rabs dkar chag. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 124. TBRC 19255.

Sonam Dorje
December 2013

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།