The Treasury of Lives

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ཞེ་བདུན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༩༩ ནས་༡༧༠༡ བར་ཁྲི་པ་མཛད། དགའ་ལྡན་དང་། སེ་ར། རྒྱུད་སྟོད་བཅས་སུ་སློབ་གཉེར་གནང་། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་མཁན་པོ་སོགས་མཛད་འགན་དུ་མ་བཞེས། དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་མཐོ་ལྡིང་དགོན་པའི་མཁན་པོ་མཛད། སྐབས་དེར་ཁོང་གིས་གསང་སྔགས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སོག་པོའི་དམག་བཟློག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞེས་གྲགས། དེ་བཞིན་ལ་དྭགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཁག་གཅིག་གི་མཆོད་གནས་དང་དབུ་བླ་ཡང་མཛད།


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published December 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, p. 88.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1559-1560.

Grags pa mkhas grub. 1811. Khri thog bzhe bdun pa khri chen shar rtse spo ’bor blo bzang chos ‘phel gyi rnam thar in Dga’ ldan khri rabs rnam thar, pp. 3-30 (TBRC digital page number); pp. ka 1-14b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 69.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 95-97.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།