The Treasury of Lives

ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ནི་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་ཁྲི་རབས་ཉེར་ལྔ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བསྐྱར་བཞེངས་རྒྱ་ཆེར་མཛད། ཁོང་ནི་གློ་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་དགོན་དུ་མ་ཞིག་ལ་སྣེ་ཁྲིད་མཛད། ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་དགེ་རྒན་དུའང་བསྟེན་མྱོང་པ་རེད། 


Cyrus Stearns is a scholar based in Washington State, USA. He received his Ph.D. from the University of Washington in 1996.

Published August 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dpal ldan shAkya bstan 'dzin. 1983. Rje btsun bla ma dam pa kun dga' dpal bzang po'i rnam par thar pa ngo mtshar gser gyi rnga bo che. In The Collected Works of Jo-nang rje-btsun TAranAtha, vol. wa, 177–261. Leh: Smanrtsis Shesrig Dpemdzod.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།