The Treasury of Lives

འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་ནི་ར་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། ར་ལུང་དགོན་གྱི་ཁྲི་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པོའི་གདུང་སྲས་ཡིན། ཁོང་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་པ་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་བཟུང་། ཁོང་གིས་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོར་ཁྲི་པའི་འགན་ཡང་བཞེས་མྱོང་པ་རེད། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published March 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

A ba dhU ti pa rin chen rnam rgyal. 1976 (1479). Dpal ldan bla ma dam pa’i mdzad pa rmad du byung ba ngo mtshar bdud rtsi’i thigs pa. In Rgyal dbang kun dga’ dpal ’byor ba’i gsung ’bum. Thimphu: Kunzang Tobgey, vol. 1, pp. 7‑67.

Bsod nams mchog ldan. 1975 (1771). Dpal ldan bla ma dam pa’i mdzad pa bcu’i tshul du gsal bar ston pa ngo mshar bdud rtsi’i thigs pa. In Rwa lung dkar brgyud gser ’phreng. Pelampur: SNGP, vol 3, pp. 123-214.

’Jam mgon kong sprul blo gros mtha’ yas. 1976. Gter ston brgya rtsa. In Rin chen gter mdzod chen mo v.1 pp. 291-759. Paro: Ngodrup and Sherab Drimay, pp. 203b.6-204a.3.

Roerich, George, trans. 1996. The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, p. 672.

Sgrub sprul phrin las rgya mtsho. 2009. Gdams ngag bka’ rgya can lnga yi bla ma brgyud pa’i rnam thar dad gsum chu gter ’phel byed ngo mtshar lza ba’i me long. Swayambhu: Shree Gautam Buddha Vihara, pp. 160-167.

Smith, Gene. 2001. "Pema Karpo and His History of Buddhism." In Among Tibetan Texts, pp. 81-86. Boston: Wisdom Publications, p. 82.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།