The Treasury of Lives

Dominique Townsend is an assistant professor of religion at Bard College.

Published April 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo gros rgyal mtshan. Dkon mchog rgyal mtshan gyi rnam thar ngo mtshar phreng ba.

Dung dkar blo bzang 'phrin las. 2002. Dung dkar tshig mdzod chen mo. Beijing: China Tibetology Publishing House.

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 449-450.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།