The Treasury of Lives

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་ནམ་མཚན་གཞན་རྒྱ་ཞབས་དྲུང་ནི་བླ་བྲང་དགོན་པའི་ཁྲི་རབས་སོ་བཞི་པ་ཀྲང་ཀྱ་འཇམ་དབྱངས་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཨ་མདོ་ཡུལ་དུ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དབང་ཆེན་མོ་ལན་ལྔ་ཙམ་གནང་།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published July 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Gdong drug snyems pa'i blo gros. 1998. Gnas lnga rig pa'i paN+Dita chen po rgya zhabs drung skal bzang dkon mchog rgya mtsho'i rnam thar mdor bsdus. In Rgya zhabs drung tshang ki gsung 'bum, pp. 1-5. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang. TBRC W13532.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།