The Treasury of Lives

ཞབས་དྲུང་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་མཁས་བཙུན་རྒྱ་མཚོ་ནི་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སློབ་མ་ཡིན། ཁོང་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཙམ་ལས་ཤེས་པར་དཀའ།


Tsehua is a Ph.D. candidate in Anthropology and Education at Teachers College, Columbia University.

Published June 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bla nag pa ye she’s bzang po. 2001.Mang ra'i lo rgyus. Hong Kong. Zhang kang then mA dpe skrun khang.TBRC W22361

Yong 'dzin blo bzang mkhas grub rgyal mtsho, ed.Lwa mo tsha gan no min han hu thug khu thog. Manuscript.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།