The Treasury of Lives

ངག་དབང་མཆོག་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཨ་མདོ་ཁུལ་གྱི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་དཀར་པོ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ནང་གི་སྐུ་རབས་དྲུག་པ་དེ་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བླ་མར་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་ཚུལ་བཞིན་མཛད།


Tsehua is a Ph.D. candidate in Anthropology and Education at Teachers College, Columbia University.

Published June 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. N.d. La mo dge 'dun bstsan 'dzin nor bu'i rnam thar mdor bsdus. In Gang can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 2, pp. 190-202. TBRC W25268.

Bla nag pa ye she’s bzang po. 2001. Mang ra'i lo rgyus. Hong Kong. Zhang kang then mA dpe skrun khang. TBRC W22361.

Blo bzang snyan grags. 1992. Mdo smad gnas chen rma 'gram rdo rje brag gi lo rgyus, p. 64. TBRC W1998.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 433-434. TBRC W19801.

Khams sprul bsod nams don grub. 2006. Gangs can mi snag rags can gyi 'khrungs 'das lo tshigs re'u mig. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W30439.

Yong 'dzin blo bzang mkhas grub rgyal mtsho, ed. Lwa mo tsha gan no min han hu thug khu thog. Manuscript.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།