The Treasury of Lives

མཁན་པོ་པདྨ་བཛྲ་ནི་ཁམས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་གྱི་མཁས་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། ཤྲཱི་སཾཧ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་རབས་བརྒྱད་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། རྫོགས་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོ་དང་། ཨ་འཛོམས་འབྲུག་པ། ལས་རབ་གླིང་པ། རྡོ་གྲུབ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོ་རྗེས་སུ་བཟུང་། 


Adam Pearcey is the founder of Lotsawa House. He completed his PhD at SOAS, University of London, in 2018 with a thesis on Dzogchen, scholasticism and sectarian identity in early twentieth-century Tibet. Read more at adamspearcey.com.

Published August 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie. 1995.Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications. p. 348

Bstan ’dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo. Beijing: China Tibetan Publishing House, pp. 420-422

Dbang chen dar rgyas,Mkhan chen Pad+ma Badz+ra rim byon gyi rnam thar, 2001 in Pad+ma Badz+ra,Rdzogs chen mkhan chen pad+ma badz+ra’i gsung thor bu. Chengdu: si khron mi rigs dpe skrun khang, pp. 8-13 TBRC W30037

Nyoshul Khenpo, 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication. pp. 467-468

Tulku Thondup. 1996.Masters of Meditation and Miracles:The Longchen Nyingthig Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, p. 200

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།