The Treasury of Lives

མཁན་ཆེན་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན་ནི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་ཀཿཐོག་དགོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཞིག་ཡིན། རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་དང་། འཇུ་མི་ཕམ་སོགས་རྙིང་མའི་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་གདམས་པ་འཛིན་པའི་བླ་མ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར། ཁོང་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་བརྩམས། དེ་བཞིན་ཀཿཐོག་དགོན་པའི་བཤད་གྲྭ་བཤད་སྒྲུབ་ནོར་བུ་ལྷུན་པོའི་མཁན་པོ་དང་པོ་མཛད་དེ་ལོ་གསུམ་རིང་གནང་། དེ་མཇུག་སྒྲིལ་མཚམས་ཕྱིར་རང་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༤ ལོར་སྐུ་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་ཆོས་འཆད་སྤེལ་མཛད་དེ་བཞུགས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published September 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bradburn, Leslie, ed. 1995.Masters of the Nyingma Lineage. Cazadero: Dharma Publications, pp. 359.

Bstan 'dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga 'gyur rdzogs chen chos 'byung chen mo. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang, pp. 662-665.TBRC W270401

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 1981-1985.Mkhan chen kun bzang dpal ldan thub bstan chos kyi grags pa la gdung dbyangs su gsol ba thugs rje glog zhags.InGsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med bris ma/), pp. 277-278. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang,.TBRC W21813

'Jam dbyangs rgyal mtshan. 1996.Rgyal ba kaH thog pa'i lo rgyus mdor bsdus.Chendu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, pp.145-146.TBRC W20396

Kunzang Peldon. 2010.The Nectar of Manjushri's Speech: A Detailed Commentary on Shantideva's Way of the Bodhisattva. Padmakara Translation Group, trans. Boston: Shambhala Publications, pp. xvii-xviii.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, pp. 476-479.

Tulku Thondup. 1996.Masters of Meditation and Miracles:The Longchen Nyingthik Lineage of Tibetan Buddhism. Boston: Shambhala, pp. 258-259.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།