The Treasury of Lives

བོད་དུ་བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་སུ་བསོད་ནམས་དཔལ་ཞེས་པའི་མཚན་འཛིན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན་ཡོད། དེའི་ཁོངས་ནས་གཡས་ངོས་ཀྱི་འདྲ་པར་ནང་བཞུགས་པའི་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་དཔལ་ནི་ཕལ་ཆེར་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ནང་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་པྲབྷཱསྭར་ཤྲཱི་དང་། བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་མཁན་ཆེན་འོད་ཟེར་དཔལ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་མ་ཡིན། 


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published July 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

For a brief discussion of several teachers named Sonam Pel, see Leonard W.J. Van der Kuijp, 1995, "Two Biographies of Sakyasribhadra, The Eulogy of Khro phu Lo-tsa-ba and its "Commentary" by bSod-nams-dpal-bzang-po: Texts and Variants from Two Rare Exemplars Preserved in the Bihar Research Society, Patna, a Review Article." Journal of the American Oriental Society.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།