The Treasury of Lives

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནི། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གངས་ཅན་ལྗོངས་འདི་སོག་དམག་གི་འཐབ་རྭ་ནས་མན་ཆིང་གིས་སྲུང་སྐྱོབ་གྲོགས་དན་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྙོག་ཟིང་ཆེ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་སྐུ་བལྟམས། རབ་བྱུང་གི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་སྲུངས་ཤིང་ཕྱི་ནང་རིག་གནས་མཐའ་དག་ལ་ལྷག་པར་བྱན་ཆུབ་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཏུ་མཆིས་ཀྱང་། ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་སྐུ་ནར་མ་སོན་གྱི་བར་དཀའ་རྙོག་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་མ་བཞེས་པར་ནར་མར་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༧༤༧-༡༧༥༠ བར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ལ་གཞིགས་ཏེ་མཐར་དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་ཡོངས་སུ་བཞེས། རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དུས་ནས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་མངའ་དབང་གིས་ཕྱུག་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཉིད་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་དུས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་མན་ཇུ་དང་འབྲེལ་ལམ་དམ་ཟབ་བསྐྱངས་པས་རྗེས་སུ་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སུ་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་ལམ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དེའང་ཁོང་གི་སྐུ་དུས་ནས་སྐྲུན་ཞེས་བརྗོད་ཆོག


Matthew Kapstein is the Director of Tibetan Studies at the École Pratique des Hautes Études, Paris, and also Numata Visiting Professor of the Philosophy of Religions and the History of Religions in the Divinity School of the University of Chicago.

Published June 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1977.Rgyal dbang thams cad mkhyen pa bskal bzang rgya mtsho'i rnam thar.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 3, pp. 1-476. Dharamsala: Sku sger yig tshang.TBRC W22095.

Anon. 1984-1997.Bskal bzang rgya mtsho'i lo rgyus nyung bsdus/?bod rgya shan sbyar/ mi rigs dpe mdzod khang. InMi rigs dpe mdzod khang gi dpe tho las gsung 'bum skor gyi dkar chag shes bya'i gter mdzod, vol. 2, pp. 251-256. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.TBRC W19837.

Archives of the Tibet Autonomous Region, comp. 1995.Bod kyi yig tshags gces btus.Beijing: Wenwu Chunbanshe.

Berger, Patricia. 2003.Empire of Emptiness. Honolulu: University of Hawai'i Press

Blo bzang chos grags and Bsod nams rtse-mo, eds. 1988.Gangs ljongs mkhas dbang rim byon gyi rtsom yig gser gyi sbram bu. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.TBRC W19680.

Blo gros don yod. 2005.Blo bzang bskal bzang rgya mtsho'i rnam thar. InDus 'khor chos 'byung in+dra nI la'i phra tshom, vol. 1, pp. 636-645.Mirik: 'Bo dkar nges don chos 'khor gling gi bla spyi spar bskrun zhus.TBRC W00EGS1016994.

'Jigs med bsam grub. 2000.Rgyal ba sku phreng bdun pa skal bzang rgya mtsho'i chos srid mdzad rnam. InGong sa tA la'i bla ma sku phreng rim byon gyi chos srid mdzad rnam, pp. 319-468. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W21672.

Mi nyag mgon po, et. al. 1996-2000.Rgyal ba bskal bzang rgya mtsho'i rnam thar mdor bsdus (1708-1757). InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, vol. 1, pp. 474-485. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.TBRC W25268.

Mgon po dbang rgyal. 2000.Rgyal rabs lo tshigs shes bya mang 'dus mkhas pa'i spyi nor. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 367ff.TBRC W21015.

Mullin, Glenn H., trans. 1985.Selected works of the Dalai Lama VII: songs of spiritual changeIthaca, N.Y.: Snow Lion

Mullin, Glenn H., trans. 1999.Gems of wisdom from the Seventh Dalai Lama.Ithaca, N.Y.: Snow Lion.

Mullin, Glenn H., trans. 1999.Meditations to transform the mind. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.

Nor brang o rgyan. 2006.Rgyal ba bskal bzang rgya mtsho. InGsung rtsom/nor brang o rgyan, pp. 736-741. Beijing: Krung go'i bod rig pa dpe skrun khang.TBRC W1GS66291.

Petech, Luciano. 1972.China and Tibet in the Early XVIIIth Century. Leiden: Brill, 1972.

Shakabpa, Tsepon W. D. 1967.Tibet: A Political History.New Haven/London: Yale University Press.

Rol pa'i rdo rje. 1990. Skal bzang rgya mtsho'i rnam thar. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.TBRC W2625. See alsoW2CZ7841andW28833.

Thu'u bkwan chos kyi nyi ma.1989.Lcang skya rol pa'i rdo rje'i rnam thar.Lanzhou: Kan-su'u mi-rigs dpe-skrun-khang.

van Schaik, Sam.Tibet: A History. New Haven: Yale University Press.

Xiangyun Wang. 2000. “The Qing Court's Tibet Connections: Lcang skya Rol pa'i rdo rje and the Qianlong Emperor.”Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 60, no. 1, pp. 125-163.

Ye shes rgyal mtshan. 198?.Rgyal ba bskal bzang rgya mtsho'i rnam thar. InLam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, vol. 2, pp. 489-529. 'Bar khams: Rnga khul bod yig rtsom sgyur cus.TBRC W2DB4613. See alsoTBRC W1CZ2730.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།