The Treasury of Lives

གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་སྤྱི་ལོ ༡༩༥༤ ནས ༡༩༥༨ ལོའི་བར་བླ་བྲང་དགོན་གྱི་ཁྲི་པའི་འགན་བཞེས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ ༡༩༩༠ ལོར་ཡང་བསྐྱར་ཁྲི་པར་བཞུགས། ཁོང་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་ཆག་རྐྱེན་གྱིས་ལོ་ངོ་ཉེར་གཅིག་ལ་བཙོན་དུ་བཅུག་ཅིང་སྤྱི་ལོ ༡༩༧༩ ལོར་བཙོན་གྲོལ་འཐོབ། ཁོང་ཉིད་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་རྗེས་བླ་བྲང་དང་ཨ་མདོའི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ལུགས་སླར་གསོ་བྱེད་པ་ལ་མཛད་རྗེ་བླ་ན་ཆེ། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པར་དད་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་བོད་རང་བཙན་ཡོང་བར་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཁྲོམ་བསྒྲགས་མཛད། སྤྱི་ལོ ༡༩༩༤ ལོར་ཁོང་གི་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཆེས་རྗེས་མ་སྟེ་ཐེངས་བཅུ་པ་གནང་བས་མི་ཚོགས་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་བླ་བྲང་དུ་འདུས། སྤྱི་ལོ ༢༠༠༠ལོར་པེ་ཅིན་དུ་སྨན་ཁང་ཞིག་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཤིང་། ཁོང་གི་གཤེགས་རྐྱེན་ནི་ད་ལྟ་བར་དུ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་དོགས་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyang. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 300-310.

Garratt, Kevin. 2002. "Biography by Installment: Tibetan Language Reportage on the Lives of Reincarnate Lamas, 1995-99." In Tibet, Self, and the Tibetan Diaspora. Leiden: Brill, pp. 57-104. pp. 94-95.

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 256-258.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།