The Treasury of Lives

འབྲུག་རྗེ་མཁན་པོ་བཞི་པ་དམ་ཆོས་པད་དཀར་ནི་འབྲུག་རྗེ་མཁན་རབས་དང་པོའི་བུ་སློབ་ཡིན། ཁོང་ནི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། བལ་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བསྐྱར་གསོ་མཛད་པ་ལ་མཛད་རྗེས་ཆེ།


Karma Rigzin is a researcher at the Institute of Language and Culture Studies.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Ardussi, John. 1977, Bhutan before the British: A Historical Study. Ph.D. thesis, Australian National University.

Aris, Michael. 1979, Bhutan: The Early History of a Himalayan Kingdom. Warminster, England: Aris & Phillips.

Blo dpon padma tshe dbang. 1994. Brug gyi rgal rabs. Thimphu: Jamyang Lhundrup. TBCRC W1KG4871.

Dge 'dun rin chen. 1976.Lho 'brug chos 'byung. Thimphu: Gges don zung 'jug grub pa'i dga' tshal.

Kun dga' rgyal mtshan. 1985.Dam chos pad dkar gyi rnam thar. Thimphu: National Library of Bhutan. TBRCW8683.

Kun dga' rgyal mtshan and Bstan 'dzin don grub. 1970.Mtshungs med chos kyi rgyal po rje btsun dam chos pad dkar gyi rnam par thar pa thugs rje chen po'i dri bsung. InMasterpieces of Bhutanese Biographical Literature, pp. 1-102. New Delhi.

Lopon Pema Tshewang. 2012. History of Bhutan: The Luminous Mirror to the Land of the Dragon, translated by Jagar Dorji. Bhutan: KMT Print Press.

Manandhar, Sushila. 1990. "Nepal Bhutan Economic Relations, History and Future Relations" (in Nepali).Ancient Nepal, vol. 4, pp. 116-118.

Phuntsho, Karma. 2016. History of Bhutan. Penguin Books India, pp. 266-267.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།