The Treasury of Lives

ཨ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ནི་ཨ་མདོ་ཕྱོགས་ཀྱི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ཐོག་མར་དབུས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོ་ཁག་དང་། ཕྱིས་སུ་ཨ་མདོ་རྔ་ཡུལ་སྒོ་མང་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་གླིང་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། དེ་རུ་སྤྱི་ལོ ༡༨༩༠ ལོར་ཁྲི་པའི་འགན་བཞེས། 


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published April 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Mi nyak mgon po. 1996-200.A mchog 'jam dbyangs mkhyen rab rgya mtsho'i rnam thar mdor bsdus. InGangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus, 744-750. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang.

Yon tan rgya mtsho. 2000.Rnga yul sgo mang dgon gyi gdan rabs, Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 107; 112.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།