The Treasury of Lives

ཕུར་ལྕོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་དབང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་བ་དམ། ཁོང་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་སེ་ར་དགོན་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད། ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཡོངས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཉིད་ཁོང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Cabezón, José Ignacio. 2006. The Hermitages of Sera. Charlottesville: The Tibetan and Himalayan Digital Library, pp. 103-104.

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod, Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1056-1058.

Don rdor and bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gig rags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 224-296.

Thub bstan rgya mtsho. 1981. Mkhan chen yongs 'dzin rdo rje 'chang blo bzang tshul khrims byams pa rgya mtsho dpal bzang po'i rnam thar mkhas mang mdzes par byed pa'i don bzang me tog gi mgul rgyan gsar pa. Delhi: International Academy of Indian Culture, vol. 1, pp. 11-324.

A biography of Jampa Gyatso by Rgyal ba tshul khrims rgya mtsho is listed in Sonam Dondrub's catalog of Tibetan biographies, no. 1367. See: Bsod nams don grub. 2000. Bod kyi lo rgyus dpe tho. Lhasa: Bod ljongs Mi dmangs Dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།