The Treasury of Lives

Evan Yerburgh is an independent translator and writer who studied Tibetan at Esukhia among other places.  

Published December 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan 'dzin chos dbyings. 2007.Mes po'i byung ba. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, p. 80. TBRC W1KG422. http://tbrc.org/#!rid=W1KG422

Dkon mchog rgya mtsho. 2004.Chos rje 'jig rten mgon po'i slob ma. In'Bri gung chos 'byung, pp. 311-343. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W27020.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།