The Treasury of Lives

Neema Tashi is a research scholar working as a PhD student on Buddhist philosophy and history at Central Institute of Buddhist Studies, Leh, Ladakh, India.

Published August 2023

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Togdan Rinpoche. 2002. Ga gon bkra shis chos dzong. CIBS-Leh.

Jamyang Gyalson. 1995. Dgon rabs kun gsal nying snang. Leh: All Ladakh Gonpa Society.

Nawang Tsering Shakspo.2007. dge rgan dkon mchog bsodh nams kyi rang gyi tshe gchig gi myong mthong gi lo rgyus phran bu. Leh: A Publication of J&K Academy of Art Culture and Languages

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།