The Treasury of Lives

དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས་ནི་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་སློབ་མ་དང་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ལྔ་བཅུ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༧༡༤ ནས་༡༧༢༡ བར་ཁྲི་པ་མཛད། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དང་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། ཁོང་ནི་གསང་སྔགས་ལ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཚན་སྙན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་དངུལ་གདུང་ཆེན་མོ་དེ་ཉིད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གསེར་གདུང་དུ་བསྒྱུར་བར་སོག་པོ་ལྷ་བཟང་ཁཱང་ནས་ཀྱང་ཆེ་བསྟོད་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞེས་ཟེར། ཁོང་གི་ཡང་སྲིད་རིམ་བྱོན་རྣམས་ལ་གུང་ཐང་བླ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། 


Samten Chhosphel is an independent scholar with PhD from the Central University of Tibetan Studies (CUTS) at Sarnath, Varanasi, India. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston, MA. After serving as the In-charge of Publication Department of CUTS for  26 years, he immigrated to the United States in 2009 and is currently an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University.

Published December 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 90-91.

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Chos sde chen pod pel ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung chos dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs. Lhasa: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, pp. 253-254.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 173-175.

Grags pa mkhas grub.1810. Khri thog lnga bcu pa khri chen bya bral ba dge 'dun phun tshogs kyi rnam thar in Dga' ldan khri rabs rnam thar, pp. 71-82 (TBRC digital page number); pp. nga 1-6b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, pp. 70.

Samten Chhosphel
December 2010

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།