The Treasury of Lives

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི། རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀྱི་ཡང་སྲིད་ཡིན། བོད་དབུས་གཙང་ཁུལ་གྱི་གདན་ས་གསུམ་ཀའི་མཁན་པོ་མཛད་དེ་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དེ་བཞིན་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་རྙིང་མ་དང་། ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཚུལ་བཞིན་བསྐྱངས། ཕྱི་ལོ་༡༥༣༠ ལོར་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་གནས་ཁང་ཞིག་བདག་བཞེས་ཀྱིས་དེ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཞེས་མཚན་འདོགས་པར་མཛད། དེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་བླ་བྲང་དང་། དུས་ཕྱིས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྲིད་དབང་བཞེས་པའི་སྐབས་བོད་ཅན་ལྗོངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དབང་ཆའི་བསྟི་གནས་སུ་འགྱུར། ཁོང་གདན་སའི་མཁན་པོ་མཛད་པའི་དུས་དེར་གཙང་གི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་དགེ་ལུགས་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་སའི་དཔོན་རིགས་དབར་འཁྲུགས་རྩོད་བྱུང་བའི་སྐབས་དང་འཁེལ།


Namdrol Miranda Adams is the Dean of Education and a founder of Maitripa College. She holds an MA in Education from Portland State University, and a BA in English Literature from New York University. She is currently completing her doctoral work in Education at University of Portland. 

Published September 2008

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1977.Rje dge 'dun rgya mtsho'i rnam thar nyid kyis mdzad pa.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 1, pp. 341-405. Dharamsala: Sku sger yig tshang, 1977.TBRC W22095.

Anon. 1977.Rje dge 'dun rgya mtsho'i rnam thar g.yang pa chos rjes mdzad pa'i stod cha.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 1, pp. 407-632. Dharamsala: Sku sger yig tshang, 1977.TBRC W22095.

Dge ’dun rgya mtsho. 1979.Rgyal ba dge ’dun rgya mtsho’i rnam thar. Thimphu: Kunsang Topgyel and Maṇi Dorji.

Tshe mchog gling yongs ’dzin ye shes rgyal mtshan. 1970 (1787).Biographies of Eminent Gurus in the Transmission Lineages of the teachings of the Graduated Path, being the text of: Byang chub Lam gyi Rim pa’i Bla ma Brgyud pa’i Rnam par Thar pa Rgyal mtshan Mdzes pa’i Rgyan Mchog Phul byung Nor bu’i Phreng ba. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, vol 2, pp. 699-700.

Yon tan rgya mtsho. 1994.Dge ldan chos ’byung gser gyi mchod sdong ’bar ba. Paris: Yon tan rgya mtsho, pp. 222-229.

Heller, Amy. 2005. "The Second Dalai Lama Gendun Gyatso." In Brauen, Martin, ed.The Dalai Lamas: A Visual History. London: Serindia, pp. 43-50.

Mullin, Glenn. 1986. “De-Si Sang-Gye Gya-Tso’s the life of the second Dala Lama.”Tibet Journal, vol. 11, no. 3, pp. 3-16.

Rockhill, William Woodville. 1910. "The Dalai Lamas of Lhasa and their relations with the Manchu emperors of China, 1644-1908." T'oung Pao 11, pp. 1-104.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།