The Treasury of Lives

རྒྭ་ལོ་ཙྭ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ནི་མགོན་པོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་ཕྱག་ལེན་དང་མན་ངག་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་གཙོ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཡིན། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ལོ་མང་པོ་བཞུགས་ཏེ་ན་རོ་ཆོས་དྲུག་དང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སོགས་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བར་མཛད། ཁོང་གི་བུ་སློབ་ལ་བླ་མ་ཞང་དང་། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ། ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཡོད་དོ།


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 355.TBRC W19801.

Macdonald, Ariana. 1970. “Le Dhānyakaṭaka de Man-lungs guru.”Bulletin d'École Française d'Êtreme Orient, vol. 57, p. 177.

Roerich, George, trans. 1996.The Blue Annals. 2nd ed. Delhi: Motilal Banarsidas, pp. 555-556, 713-714 et passim.

Vitali, Roberto. 2010. "In the Presence of the "Diamond Throne": Tibetans at rDo rje gdan (Last Quarter of the 12th Century to Year 1300)."Tibet Journal, vol. 35, no. 2, pp. 161-208.

Yamamoto, Carl. 2012.Vision and Violence: Lama Zhang and the Politics of Charisma in Twelfth-Century central Tibet. Leiden: Brill, pp. 46, 57-66.

Sperling Elliot. 1994. “Rtsa-mi lo-tsā-ba Sangs-rgyas grags-pa and the Tangut Background of Early Mongol-Tibetan Relations.” In Per Kwaerne,Tibetan Studies, Proceedings of the 6th International Association for Tibetan Studies, vol 3, pp. 801-825. Oslo: The Institute for Comparative Research in Human Culture.

Zhang g.yu brag pa.Dpal chen rgwa lo'i rnam thar byang chub sems 'byongs ma. InBla ma zhang rin po che'i bka' bum, vol. 3, ff. 360-392.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།