The Treasury of Lives

ངག་དབང་བྱམས་པ་ནི་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ། སྒྲུབ་ཁང་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀྱི་བུ་སློབ་ཀྱི་ཐུ་བོ་དང་། ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་བླ་རབས་ང་གསུམ་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་གང་བོར་སྒོམ་སྒྲུབ་དང་ཤུགས་ལྡན་བསྟེན་པར་རྒོལ་བའི་བཀའ་ཆོས་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཕྱག་རྩོམ་སྣ་ཚོགས་རྩོམ་པར་གཞོལ་པར་མཛད། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published August 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Blo bzang dpal ldan ye shes. 1975. Dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i mnga' bdag bka' drin mtshungs med rje btsun ngag dbang byams pa rin po che'i rnam par thar pa dad pa'i 'dab brgya bzhad par byed pa'i nyi ma. Delhi: Mongolian Lama Gurudeva, vol. 3, pp 281-586.

Byams pa chos grags. N.d. Chab mdo byams pa gling gi gdan rabs. Chamdo: Chab mdo par 'debs bzo grwa par btab, pp. 428-436.

Cabezón, José Ignacio. 2006. The Hermitages of Sera. Charlottesville: The Tibetan and Himalayan Digital Library, pp. 99-103.

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, 827-28, 1056-1058, 1062-1063

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993. Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 736-739

Khetsun Sangpo, editor. 1973. Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, vol. 5, pp. 370 ff.

Tshe mchog gling yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan. 1970 (1787). Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i rnam par thar pa rgyal mtshan mdzes pa'i rgyan mchog phul byung nor bu'i phreng ba. New Delhi: Ngawang Gelek Demo, vol 2, pp. 469-544.

Vostrikov, Andrew. 1935-1937. "Some Corrections and Critical Remarks on Dr. Johan van Manen's Contribution to the Bibliography of Tibet." Bulletin of the School of Oriental Studies, vol. 8, pp. 51‑76.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།