The Treasury of Lives

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནི་བླ་བྲང་དགོན་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕྱིས་སུ་སྤྱི་ལོ ༡༩༤༡ ལོར་ཀྲུང་ཧྭ་མིན་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་སོག་བོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ལ་བསྐོས། 


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published April 2012

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Dkon mchog rgya mtsho. 2005. Kun mkhyen chen po rje btsun blo bzang 'jam dbyangs ye shes bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa dpag bsam ljon pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC W30466. Another edition of this text is:TBRC W2CZ6760

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 46-48.TBRC W19801.

Rgya zhabs drung skal bzang dkon mchog rgya mtsho. 2005.Kun mkhyen chen po rje btsun blo bzang 'jam dbyangs ye shes bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar ba dpag bsam ljon pa. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.TBRC 30466

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།