The Treasury of Lives

རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ནི། སྐུ་ཚེ་དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མ་བཞུགས། ཕྱི་ལོ་༡༧༤༢ ལོར་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་ཏེ་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ་དང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་གསུམ་ལ་སློབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་མཛད། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། ཁོང་གིས་ནོར་གླིང་སྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་གི་དབུ་གཡབ་གཟིམ་ཆུང་གསར་བཞེངས་མཛད། ཕྱི་ལོ་༡༨༤༩ ལོར་གཟིམ་ཆུང་སྒོ་དབྱེའི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པས་དེ་ལས་དེང་སང་དབྱར་སྟོན་ནམ་ནོར་གླིང་ཞོ་སྟོན་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་བར་གྲགས།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.

Published November 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Anon. 1977.Rgyal dbang thams cad mkhyen pa mkhas grub rgya mtsho'i rnam thar.In'Phags pa'jig rten dbang phyug gi rnam sprul rim byon gyi 'khrungs rabs deb ther nor bu'i 'phreng ba,vol. 4, pp. 267-469. Dharamsala: Sku sger yig tshang, 1977.TBRC W22095.

Anon. 2009.Rgyal dbang thams cad mkhyen pa sku 'phreng bcu gcig pa. In Mdzad rnam rgya chen snying rje'i rol mtsho, vol. 1, pp. 153-158. Dharamsala, Norbulingka. TBRC W2CZ7990.

Blo bzang 'phrin las rnam rgyal. N.d.Mkhas grub rgya mtsho'i rnam thar. Lhasa: Drepung.

Don rdor and Bstan 'dzin chos grags. 1993.Gangs ljongs lo rgyus thog gi grags can mi sna. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, pp. 930-932.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992.Gangs can mkhas grub rim byon mingmdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 382-383, 486-488.

'Jigs med bsam grub. 2009.Rgyal ba sku phreng bcu gcig pa mkhas grub rgya mtsho'i chos srid mdzad rnam. InGong sa tA la'i bla ma sku phreng rim byon gyi chos srid mdzad rnam, pp. 638-659. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W21672.

Khetsun Sangpo. 1973.Biographical Dictionary of Tibet and Tibetan Buddhism. Dharamsala: LTWA, vol. 6, p. 357.

Maher, Derek. 2005. “The Eleventh Dalai Lama, Kedrup Gyatso.” InThe Dalai Lamas: A Visual History. Martin Brauen, ed.. London: Serindia, pp. 133-134.

Rin chen nor bu. 2006.Rgyal dbang sku 'phreng bcu gcig pa. InBod kyi lo rgyus spyi don kun gsal nor bu'i me long, pp. 451-455. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang. TBRC W00KG08.

Tshogs drug rang grol. 2002. Rgyal ba yab sras la phul ba'i zhu shog rab dkar gos bzang . In Gsung 'bum / tshogs drug rang grol, vol. 4, pp. 749-752. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang.

A biography of Khedrub Gyatso by Trinle Namgyel, the Twelfth Dalai Lama, is listed in Sonam Dondrub's catalog of Tibetan biographies, no. 0550. See: Bsod nams don grub. 2000.Bod kyi lo rgyus dpe tho. Lhasa: Bod ljongs Mi dmangs Dpe skrun khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།