The Treasury of Lives

Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007.

Published January 2020

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1710. TBRC W19801.

Vimalaśrībhadra. 1982-1985. Lnga bcu pa'i bshad pa (Paṇcāśikāṭippaṇī) In Bstan 'gyur (sde dge), vol. 49, pp. 364-390. Delhi: Delhi Karmapae Choedhey Gyalwae Sungrab Partun Khang. TBRC W23703.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།