The Treasury of Lives

གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནི་དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་སོ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་༡༦༢༣ སྟེ་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཁྲི་པ་མཛད། གཙོ་བོར་དགོན་གསར་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་། རྗེས་སུ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་སློབ་དཔོན་དང་། སྤྲས་རིན་ཆེན་བྲག་སོགས་དགོན་སྡེ་མང་པོའི་དགོན་བདག་མཛད།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published October 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byungs gnas and Blo bzang mkhas grub. 1990.Gangs can mkhas sgrub rim byon ming mdzod,Kan su'i mi rigs dpe skrun khang, pp. 323-324.

Gomang Khenzur Geshe Tenpa Tenzin. 1992.'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang.Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 77-78.

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698).Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, p. 89.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།