The Treasury of Lives

ལྕང་ལུང་དཔལ་ཆེན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ནི་རེབ་གོང་ཡུལ་ཀྱི་ཁྱུང་དགོན་ཕྱག་འདེབས་མཁན་ཡིན་ལ། རེབ་གོང་སྔགས་མང་གྲས་སུ་སྙན་གྲགས་ཆེ།


Yangdon Dhondup is a Research Associate in the Department of the Languages and Cultures of China and Inner Asia, School of Oriental and African Studies, University of London.

Published May 2010

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, PP. 1002-1003

Lce nag tsang hum chen & Ye shes 'od zer sgrol ma, eds. 2004. “Khyung dgon mi 'gyur rdo rje gling gi lo rgyus mdo tsam brjod pa rig 'dzin dgyes pa'i mchod sprin”. In Reb kong sngangs mang gi lo rgyus phyogs bsgrigs, p. 35-69. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Lce nag tsang hum chen & Ye shes 'od zer sgrol ma, eds. 2004. “Grub pa'i dbang phyug dpal chen nam mkha' 'jigs med mchog gi rnam par thar pa snying bor dril ba skal bzang thar par 'khrid pa'i ded dpon”. In Reb kong sngangs mang gi lo rgyus phyogs bsgrigs, p. 702-742. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.

Dondrub, Yangdon. Forthcoming. “From Hermit to Saint: The Life of Nyang snang mdzad rdo rje (1798-1874)”. In Ancient Treasures, New Discoveries. PIATS 2006: Tibetan Studies. Proceedings of the Eleventh Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Bonn, 2006. eds. H. Diemberger and K. Phuntsho. Leiden: Brill.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།