The Treasury of Lives

ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ནི་ཁམས་ཀྱི་བླ་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་གྲགས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁམས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་དང་། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། འཇུ་མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དུས་སྐབས་དེའི་མཁས་དབང་གྲགས་ཆེན་དག་ལས་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་།  ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་གང་སར་ཕྱིན་ཏེ་རྒྱ་རྟགས་ཆེན་པོ་དང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་འཆད་ཉན་སྤེལ། འབྲུག་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་དང་། འབྲུག་གི་རྒྱལ་རབས་དང་པོའི་གཅུང་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་སོགས་བུ་སློབ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་བསྐྱངས་པར་མཛད།


Jagar Dorji is a Member of Parliament, National Council of Bhutan.

Published May 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Chos kyi rgya mtsho. 1980.Rje btsun bla ma rdo rje 'chang chen po shAkya shrI dz+nyA na'i rnam thar me tog phreng ba. Gangtok: Sherab Gyeltsen.

Ngag dbang chos grags. 1974.Dpal rgyal dbang 'brug pa'i gdan rabs mdor bsdus ngo mtshar gser gyi lde mig.Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, pp. 46-47.

Nyoshul Khenpo. 2005.A Marvelous Garland of Rare Gems. Richard Barron, trans. Junction City, California: Padma Publication, pp. 442-443.

Tulku Urgyen Rinpoche. 2005.Blazing Splendor: The Memoirs of Tulku Urgyen Rinpoche. Hong Kong: Rangjung Yeshe, pp. 129-134.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།