The Treasury of Lives

洛桑达杰于1708至1714年担任第四十九任甘丹赤巴。他在谢珠林学习,并在色拉及上密院学习。他是色拉寺的轨范师及维那师,后被提升至上密院的堪布。他同时也担任过甘丹夏孜学院的堪布,在那里他荣升为甘丹赤巴。在任职期间,他修建了新的建筑物,铸造了佛像并树立了巨大的祈愿旗杆。


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published December 2010

参考书目

Bstan pa bstan 'dzin. 1992. 'Jam mgon rgyal wa'i rgyal tshab gser khri rim byon rnams kyi khri rabs yongs 'du'i ljon bzang. Mundgod: Drepung Gomang Library, pp. 88-89.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 496-498.

Grags pa mkhas grub.1810. Khri thog bzhe bcu zhe dgu pa khri chen shar rtse blo bzang dar rgyas kyi rnam thar in Dga’ ldan khri rabs rnam thar, pp. 51-70 (TBRC digital page number); pp. ga 1-10b (original text page number).

Grong khyer lha sa srid gros lo rgyus rig gnas dpyad yig rgyu cha rtsom 'bri au yon lhan khang. 1994. Dga' ldan dgon pa dang brag yer pa'i lo rgyus, grong khyer lha sa'i lo rgyus rig gnas deb 02. Lhasa: Bod ljongs shin hwa par 'debs bzo grwa khang, p. 70.

Samten Chhosphel
December 2010

有关该人物的著作可参阅TBRC网站