The Treasury of Lives

贾曹杰·达玛仁钦是宗喀巴大师的主要弟子之一。他是一个多产的作家,有许多密宗和中观的著作,尤以[菩提道灯论]的注疏而著名。在宗喀巴于1419年圆寂后,他继承其法位,成为甘丹寺的第二任堪布并担任著名的甘丹赤巴,直至去世。


Alexander Gardner is Director and Chief Editor of the Treasury of Lives. He completed his PhD in Buddhist Studies at the University of Michigan in 2007. He is the author of The Life of Jamgon Kongtrul The Great.

Published August 2010

参考书目

Grags pa 'byung gnas. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 407-408

Sde srid sangs rgyas rgya mtsho. 1989 (1698). Dga' ldan chos 'byung baiDU r+ya ser po. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp.73-75.

Tshe mchog gling yongs 'dzin ye shes rgyal mtshan. 1970 (1787). Byang chub lam gyi rim pa'i bla ma brgyud pa'i rnam par thar pa rgyal mtshan mdzes pa'i rgyan mchog phul byung nor bu'i phreng ba. New Delhi: Ngawang Gelek Demo. Volume 1, pp. 814-822.

Ye shes rgyal mtshan. 1990. Sras kyi thu bo rgyal tshab dar ma rin chen gyi rnam thar. In Lam rim bla ma brgyud pa'i rnam thar, pp. 386-394. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.

有关该人物的著作可参阅TBRC网站