The Treasury of Lives

The Seula Jamgon Tulku line, one of the most significant lineages of Bhutan, is based at Seula Chokhor Dorjeden, a Drukpa Kagyu monastery in Bhutan. The First Seula Tulku, Jamgon Ngawang Gyeltsen, was an important religious and politcal figure in 17th-18th century Bhutan. 

Timeline

Biographies

Jamgon Ngawang Gyeltsen

b.1647 - d.1732

བྱམས་མགོན་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ གསར་དུ་དབུ་བརྙེས་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་པ་བྱས་ནས་ལ་དྭགས་དང་སྡེ་དགེ་སོགས་སུ་ཕེབས། སྲིད་དབང་འཐབ་རྩོད་ནང་ཁོང་གི་ཕ་དང་མིང་པོ་ཡང་གཞན་གྱིས་ལྐོག་གསོད་བཏང་བ་སོགས་ཁྱིམ་ཚང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཆེན་པོ་མྱངས། འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཆེན་པོ་བཞག་ཡོད་པས་མ་ཚད། དེ་བཞིན་འབྲུག་ཡུལ་གི་བཟོ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་ཕྱོགས་ལའང་མངོན་གསལ་གྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་དོ།།

ye shes rdo rje

b.1757 - d.1805

'jam dbyangs bstan 'dzin

b.1831 - d.1855