The Treasury of Lives

The Pelyul Choktrul incarnation line, also known as the Dzigar Choktrul and the Dzongnang Lama, are based at the Nyingma monasteries of Pelyul and Dartang.

Timeline

Biographies

The First Pelyul Choktrul, Karma Lhawang

b.late 18th cent. - d.early 19th cent.

Karma Lhawang was one of two men who served as the fifth throne holder of Pelyul Monastery. He was a relative of the monastery's founder, Kunzang Sherab. His reincarnations are known as the Pelyul Choktrul.

Jamyang Sherab Chokyi Nangwa was a close disciple of the First Gyatrul Rinpoche of Pelyul Monastery. He served as the fifth throne holder of Dartang Monastery. He is generally known as the First Pelyul Choktrul, but also holds the title of Second Dzongnang Lama.

དཔལ་ཡུལ་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའམ་དར་ཐང་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི་རྙིང་མའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མ་གཙོ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་བས་སྙན་པ་ཆེ། པད་ནོར་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་དང་དཔལ་ཡུལ་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་གྲགས་ཆེན་སྐོར་ཞིག་གི་ཡོངས་འཛིན་དུ་བཞུགས་པ་རེད། ཁོང་ཉིད་སྤྱི་ལོ ༡༩༥༨ ལོའམ་ཡང་ན སྤྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་དུ་བཟུང་ནས་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད།