The Treasury of Lives

The Moktsa incarnations are based at Katok Dorjeden, a major Nyingma monastery in Kham. Most sources list Rigdzin Namkha Chowang as the First Moktsa and have the treasure revealer Namcho Mingyur Dorje as a pre-incarnation of Namkha Chowang, but some identify Mingyur Dorje as the First, and Namkha Chowang as the Second.

Timeline

Biographies

Namcho Mingyur Dorje

b.1645 - d.1667

Namcho Mingyur Dorje, the reincarnation of a Katok lama named Wangdrak Gyatso, was a prolific treasure revealer. Educated and sponsored by the great Kagyu master Karma Chakme, his revelations formed in part the basis of the Pelyul branch of the Nyingma tradition. Among his many treasures included in the Rinchen Terdzod are the Namcho cycle, for which he is best known. He should not be confused with Yongge Terton Mingyur Dorje, another student of Karma Chakme who was born in 1628.

ནམ་མཁའ་ཆོས་དབང་ནི་ཀཿཐོག་དགོན་པའི་རྨོག་རྩ་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ཡིན། ཁོང་གིས་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོག་སོགས་གཏེར་མ་ཁག་གཅིག་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། དེ་བཞིན་ཉག་རོང་ཁུལ་དུ་དགོན་པ་ཞིག་ཕྱག་བཏབ།

The Second Moktsa, Choying Dorje

b.18th cent. - d.19th cent.

ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ནི་ཁམས་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་རྨོག་རྩ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན།

The Third Moktsa Tulku, Jikdrel Tutob Dorje

b.late 18th cent. - d.19th cent.

འཇིགས་བྲལ་མཐུ་སྟོབས་རྡོ་རྗེ་ནི་ཁམས་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་རྨོག་རྩ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན།

འཇིགས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་གླང་པོ་ནི་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་རྨོག་རྩ་སྤྲུལ་སྐུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་མ་གཤིན་ཕུར་པའི་ཕྱག་ལེན་ངོ་སྤྲོད་དང་། དེ་འབྲེལ་སྒྲུབ་སྡེ་ཞིག་ཀྱང་གསར་དུ་བཏབ། དགོན་པའི་གར་འཆམ་ཆེད་གསེར་འབག་དྲུག་ཅུ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་།