The Treasury of Lives

The Gangteng incarnations are Bhutanese line with its seat at Gangteng Monastery, a Nyingma monastery of the Pema Lingpa tradition. The line was established in the mid-seventeenth century when the Second Gangteng, Tendzin Lekpai Dondrub  was recognized as the reincarnation of terton Pema Lingpa's grandson Gyelse Pema Trinle, subsequently known as the First Gangteng. Gyelse Pema Trinle was the lineage holder of Pema Lingpa in terms of his 'activity' and established Gangteng monastery in the late sixteenth century.

Timeline

Biographies

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་འཕྲིན་ལས་ནི་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་ཚ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། པདྨ་གླིང་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱུད་འཛིན་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་སྒང་སྟེང་དགོན་ཕྱག་བཏབ།

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་པའི་དོན་གྲུབ་ནི་པདྨ་གླིང་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་འབྲུག་པའི་རྙིང་མའི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་གདན་ས་སྒང་སྟེང་དགོན་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་མཛད། སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་ལ་པད་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཞེས་ཀྱང་འབོད་པ་རེད།

སྒང་སྟེང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མི་ཡིན་ལ། པད་གླིང་ལུགས་ཀྱི་སྤུལ་སྐུ་མང་ཆེ་ནི་ཁོས་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་མྱོང་། སྒང་སྟེང་སྤྲུལ་སྐུ་རིམ་བྱོན་ལ་རྒྱལ་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཞེས་ཀྱང་འབོད།