The Treasury of Lives

The Drime Zhingkyong incarnation line is based at Katok monastery in Kham. The line dates from the eighteenth century, when the Second Drime Zhingkyong, Jigme Rigdzin Gonpo was recognized as the reincarnation of Gonpo Pel Chokyi Dorje. The Fourth Drime Zhingkyong, Jigme Dechen Dorje was the son of Powo Chodrak, the king of the Chakla kingdom.

Timeline

Biographies

The Second Drime Zhingkyong, Jigme Rigdzin Gonpo

b.late 18th cent. - d.19th cent.

འཇིགས་མེད་རིག་འཛིན་མགོན་པོ་ནི་ཀཿཐོག་དགོན་པའི་བླ་མ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། ཀཿཐོག་དགོན་དུ་དགེ་རྩེ་པཎ་ཆེན་དང་། ངེས་དོན་དབང་པོ་རིན་པོ་ཆེ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བཅས་ཀྱི་དྲུང་ནས་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་མཛད།

འཇིགས་མེད་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ནི་ཀཿཐོག་དགོན་གྱི་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཡིན། ཁོང་གིས་ཀཿཐོག་ཏུ་ལྷ་ཁང་ཁག་གཅིག་གསར་བཞེངས་ཡོང་བར་རྒྱུ་སྦྱོར་མཛད།

དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པ་འཇིགས་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ནི་ཁམས་ཀཿཐོག་དགོན་དུ་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་དྲུང་དུ་གསན་བསམ་སློབ་གཉེར་གནང་། རྗེས་སུ་དགོན་པར་སློབ་དཔོན་གྱི་མཛད་འགན་བཞེས།