The Treasury of Lives

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ནི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་བུ་སློབ་ཡིན་ལ། བཤད་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་གོང་མ་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པོ་ཡོན་ལི་ཡིས་ཏའི་སི་ཏུ་ཞེས་པའི་མཚན་དང་གོ་གནས་བསྩལ་བར་བཤད་མོད། དོན་དམ་པར་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་ཉ་ཡིས་མཚན་འདི་གནང་པ་ཡིན་འདུག ཁོང་གིས་ཚེ་སྟོད་དུ་ཁམས་ཀརྨ་དགོན་དུ་འཆད་ཉན་སྤེལ་པ་དང་། ཚེ་སྨད་ཕལ་ཆེར་རི་ཁྲོད་འགྲིམས་ཏེ་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་པ་རེད། 


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published October 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Chos kyi byung nas. 1968. tA'i si tur 'bod pa karma bstan pa'i nyin byed kyi rang tshul drangs por brjod pa dri bral shel gyi me long. New Delhi: International Academy of Indian Culture, p. 34. TBRC W00KG09387.

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 1749-1750. TBRC W19801.

Jackson, David. 2009. Patron and Painter. Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style. New York: Rubin Museum of Art, pp. 33-34.

Karma rgyal mtshan. 1997. Si tu chos kyi rgyal mtshan (1). In KaM tshang yab sras dang dpal spungs dgon pa, p. 82. Phu rdzong: Si khron mi rigs dpe skrun khang. TBRC W27303.

Sperling, Eliot. 2000. "Si-tu Chos-kyi rgyal-mtshan and the Ming Court." Lungta vol. 13, Winter, pp. 23-27.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།