The Treasury of Lives

ཐེ་བོ་ལུང་བཟང་ནང་པ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ནི་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་ལྷ་ས་རུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། ཨ་མདོ་རུ་དགའ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་གླིང་ཕྱག་བཏབ།


Tsering Namgyal is a scholar in Xining.

Published June 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang.

Minyak mgon po. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus. Beijing: Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, 434-440.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།