The Treasury of Lives

གྲགས་པ་འོད་ཟེར་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་ཨ་མདོ་ཡུལ་གྱི་དགེ་ལུགས་པའི་མཁས་ཆེན་ལྕང་སྐྱ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོར་ངོས་བཟུང་། ཁོང་གིས་དགོན་ལུང་དང་འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཐོས་བསམ་མཛད་ཅིང་། དགོན་ལུང་དགོན་དུ་སྤྱི་ལོ ༡༦༣༠ ལོ་ནས ༡༦༣༣ ལོའི་བར་གདན་རབས་དྲུག་པའི་འགན་བཞེས།


Sonam Dorje is a PHD candidate in Dunhuang Tibetan Manuscripts at North-west Nationalities’ University in Lanzhou.

Published March 2013

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan pa bstan 'dzin. 2003. Sde khri rin po che blo bzang don grub sku phreng rim byon. In Chos sde chen po dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos 'byung dung g.yas su 'khyil ba'i sgra dbyangs, pp. 1-21. Mundgod: Dpal ldan 'bras spungs bkra shis sgo mang dpe mdzod khang, p. 20.

Grags pa 'byung gnas and Rgyal ba blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, pp. 526-527. TBRC W19801.

Bstan pa bstan ‘dzin. 2003. Chosde chen po dpal ldan ’bras spungs bkra shis sgo mang grwa tshang gi chos ’byung dung dkar gyas su ‘khyil ba’i sgra dbyangs. Vol.1. p.526-527 Dpal ldan ’bras spungs bkra shis sgo mang dpe mzhod khang.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།