The Treasury of Lives

ཏའི་སི་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པ་ཆོས་རྒྱལ་མི་ཕམ་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ནི་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། ཁོང་ཉིད་ཀརྨ་པ་དང་ལྷན་དུ་བྱང་ཡུལ་དུ་ལོ་མང་པོར་བཞུགས་པ་དང་། རྗེས་སུ་བཙན་བྱོན་སྐབས་སུའང་དེ་རུ་བཞུགས་པ་རེད།


Thinlay Gyatso is an academic researcher at Lingnan University in Hong Kong. Born in Amdo and educated at Labrang and in India, he has published several translations, including An Undercover Journey Through Tibet, by Ajam (from Tibetan to English) and Bertrand Russel's On Education: Especially in Early Childhood (from English to Tibetan).

Published October 2014

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Karma rgyal mtshan. 1997. Kam tshang yab sras dang dpal spungs dgon pa. Phu rdzong: Si khron mi rigs dpe skrun khang, p. 84-85. TBRC W27303.

Grags pa 'byung gnas and Blo bzang mkhas grub. 1992. Gangs can mkhas grub rim byon ming mdzod. Lanzhou: Kan su'u mi rigs dpe skrun khang, p. 1751-1752. TBRC W19801.

Richardson, Hugh. 1987. "Chos-dbying rdo rje: the Tenth Black Hat Karmapa." Bulletin of Tibetology, vol. 23, no. 1, pp. 25-42.

Si tu pan chen chos kyi 'byung gnas. 1972. Si tu mi pham phrin las rab brtan. In Sgrub brgyud karma kaM tshang brgyud pa rin po che'i rnam par thar pa rab byams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba, vol 2, pp. 339-340. New Delhi: D. Gyaltsan & Kesang Legshay. TBRC W23435

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།