The Treasury of Lives

པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནི་རྫོགས་ཆེན་དཔོན་སློབ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡིན། སྐུ་ཤིན་ཏུ་ཡ་མཚར་བ་ཞིག་ཏུ་བཤད་ལ། གདན་ས་དེ་ཉིད་ཆེས་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་འཁྲུངས་སོ།


Samten Chhosphel earned his PhD from CIHTS in India where he served as the head of Publication Dept. for 26 years. He has a Master’s degree in Writing and Publishing from Emerson College, Boston. Currently he is an adjunct Assistant Professor at the City University of New York, and Language Associate in Columbia University, NY.  

Published December 2011

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Bstan ’dzin lung rtogs nyi ma. 2004.Snga ’gyur rdzogs chen chos ’byung chen mo.Beijing: Krong go’i bod rigs dpe skrun khang, pp. 379-380.

Gu ru bkra shis. 1990.Gu bkra’i chos ’byung. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang, pp. 808-811.

Mi nyag dgon po and Ye shes rdo rje. 1996. Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar mdor bsdus bdud rtsi'i thigs phreng.Beijing:Krung go'i bod kyi shes rig dpe skrun khang, vol. 2, pp. 238-241.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།