The Treasury of Lives

ས་བཟང་འཕགས་པ་གཞོན་ནུ་ནི་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་ བཞི་པའི་ནང་བྱོན་པའི་ས་སྐྱའི་བླ ་མ་ཞིག་ཡིན། སྐབས་དེའི་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ མཆིས་པའི་བླ་མ་བཅུ་ཕྲག་བརྒལ་བ་ ལས་ཆོས་གསན་ཅིང་རིག་པའི་གནས་རྒྱ ་ཆེན་པོར་མཁས་པར་གྱུར། ཁོང་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་བླ་མའི་ ནང་ནས་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། 


Jörg Heimbel has a Ph.D. in Tibetology from Hamburg University, where he is a research associate and lecturer for Classical and Colloquial Tibetan.  

Published January 2015

དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག།

Heimbel, Jörg. 2014. Ngor chen Kun dga' bzang po (1382 – 1456): An Investigation into the Life and Times of the Founder of the Ngor Subschool of the Sa skya Order. Dissertation im Promotionsfach Sprache und Kultur Tibets. Zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg.

Ngor chen Kun dga' bzang po (1382–1456). 1993. Thob yig rgya mtsho. In Ngor chen kun dga’ bzang po’i bka’ ’bum, vol. 1 (ka), pp. 179-433. Dehra Dun, U.P.: Ngor Pal E-Wam Cho Dan. TBRC W11577.

Ngor chen Kun dga’ bzang po (1382–1456). 1993. Bla ma dam pa sa bzang ’phags pa gzhon nu blo gros kyi rnam par thar pa. In Ngor chen kun dga’ bzang po’i bka’ ’bum, vol. 1 (ka), pp. 169.2-177.6. Dehra Dun, U.P.: Ngor Pal E-Wam Cho Dan. TBRC W11577.

གང་ཟག་འདིའི་གསུང་རྩོམ་ཁག་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་དཔེ་ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོལ།